AMERİKAN İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Amerika  bügün dev bir yapı olan gizli servislerine öyle eski zamanlarda
kavuşmuş değildir. Amiraka’nın devamlı bir istihbarat teşkilatına
kavuşması 1947  yılında yayınlanan Milli Güvenlik Kanunu ile olmuştur.
Bundan önce ortaya çıkan ihtiyaçlar özel sektörde bu konuda uzmanlaşmış
kişiler ve eldeki olanaklar genişletilerek karşılanmaya çalışılmıştır.
Amerika’da faal olan tam 9 istihbarat birimi bulunmaktadır o yıllarda.
Bunlar:
CIA( Merkezi İstihbarat Ajansı), NSC ( Milli Güvenlik Konseyi), DIA (
Savunma İstihbarat Ajansı), NSA( Milli Güvenlik Ajansı), G2 ( Kara
Kuvvetleri İstihbarat Servisi), ONI ( Deniz Kuvvetleri İstihbarat
Servisi), A2 ( Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi), INR( Dışişleri
Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu), AEC( Atom Enerjisi Komisyonu),
FBI ( Federal İnceleme Bürosu) dırlar.
CIA NASIL OLUŞTU
Pearl Harbor baskınından sonra ( Japonlar bu baskında savaş kurallarına
uymadıkları, savaş ilan etmeden önce saldırdıkları için 1994 yılında
Amerika’dan özür dilediler) 11 Temmuz 1941 yılında Başkan Roosevelt ilk
Amerikan istihbarat servisi olan OCI ( Office of Coordınator  of
Informatıon- Haberalma Eşgüdüm Bürosu) ı kurmuş, teşkilatın  başına
General William J. Donovan ‘ı getirmiştir. 1942’de  yapı ikiye ayrılmış
OSS olarak stratejik istihbarat ve OWI olarak savaş istihbaratını
değerlendirme ofisi olmuştur.
Bu zamana kadar elbetteki Amerikan ordusunun ve dışişlerinin de diğer
ulasların olduğu gibi birer istihbarat bölümü vardır, ama bütün bu
istihbarat elemanlarının  elde ettikleri bilgileri bir merkezde toplayıp
değerlendirecek, yorumlayacak bir büro  yoktur.Bu koordinasyonsuzluk
Amerikalılara pek çok şeyi yitirmeleri sonucunu doğurmuştur.
OCI’nin beklentilere yanıt verememesi üzerine Roosevelt’in verdiği destek
ile 13 Haziran 1942 de kuruluş kanunu olan 9182 sayılı icra yönergesi ile
OSS ( Stratejik Hizmetler Ofisi) yürürlüğe girmiştir.  Örgütün ikinci
büyük ünitesini oluşturan  David Bruce yönetiminde Özel Danışma Servisi
( SI) ile OSS’nin en gizli bölümü olarak faaliyet göstermiştir. CIA’nın
fikir babası olan Allen Dulles da bu en gizli birimin çatısı altında
yetişmiştir.
Savaş sonrasında Amerika’da barış ortamında bir gizli servise ihtiyaç olup
olmayacağı tartışılmış ve bu tartışmalar üzerine 1945’de Truman OSS’i
lağvetmiş ama 1946’da NIA yanı Uluslararası Casusluk Ajansını kurmuş, bu
da daha sora Merkezi Casusluk Grubu ( CIG) adını almıştır. 1947’de CIG ın
yerini CIA almıştır. İlk CIA başkanı da Amiral Hillenkoetter olmuştur.
Amerikan Başkanına, Milli Güvenlik Konseyi’ne ve Amerikan Kongresi Özel
Komisyonlarına karşı sorumlu olan CIA’nın görevleri şunlardır:
– Milli güvenliği ilgilendiren istihbarat alanlarında NSC( Milli Güvenlik
konseyi) yi aydınlatmak
– Milli güvenlikle ilgili istihbaratı  koordine etmek ve değerlendirmek
– Mevcut istihbarat kuruluşlarını  ortak ilgilendiren ve koordinasyonu
gerektiren işleri yapmak
-Milli Güvenlik Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek
CIA 5 büyük daireden oluşturulmuştur. Bunlardan üçü normal yollardan gizli
veya açık haber toplar. Dördüncü daire araştırma ve tahlil yapar ve gelen
bilgileri sınıflandırır, beşinci daire ise haberleri yorumlar,
değerlendirir, raporlar  düzenler. CIA’ya bağlı olarak oluşturulan Covert
Activities ( Gizli etkinlikler) adlı  bir de eylem servisi bulunmaktadır.
Bu servis diğer istihbarat servislerinde olduğu gibi adam öldürme,
kaçırma, sabotaj, saklama gibi işleri yürütür. Bu bölüm CIA’da en etkili
birimlerin başında yeralır. Bir ara dünyada karabasan gibi  görülen bu
birimin adam öldürme yetkisi Başkan Jimmy Carter zamanında
sınırlandırılmıştır. Ancak daha sonra bu sınırlama kaldırılmıştır.
CIA’nın arşivi ise mükkemel özelliktedir. Bütün dünyadan toplanan yazılı
ve görsel malzeme burada tasnif edilip arşivlenmekte  ve isteyene
bilgisayarlar aracılığıyla kısa zamanda sunulmaktadır.
Amerikan istihbarat birimlerinden biri olan NSA ( Milli Güvenlik Ajansı)
1970’lerde emrinde 8 bini asker yaklaşık 20 bin personel çalıştırmıştır.
Yine aynı yıllardaki bütçesi yarım milyar dolardır. Haberleşme alanında
faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. İstihbarat alanında:
a- Devletin bütün şifrelerini çözer ( Amerikan ordusundaki  kripto
bürosuna Mİ-8 adı verilmiştir)
b- Amerikan şifre ve kodralarını hazırlar ve zaman zaman değiştirir
c- Bütün Dünyadaki dinleme tesisleri  ve uzay teknolojisi aracılığıyla
devletlerin telsiz haberleşmelerini dinler, saptamalar yapar
d- Düşman unsurların  radar ve savunma  tesislerinin yerlerini saptar ve
asker kaydırmaları anında izleme grevlerini yerine getirir.
NSA’nın merkez bürosunda  4 birim bulunur. Bunlar:
1- PROD (Office of Production). Bu birim toplanan mesajları çözer,
yorumlar. ADVA, GENS, ACOM, ALLO, NPRO rumuzlu şubeleri vardır. ADVA
şubesi gelişmiş Sovyet şifreleri ve diplomatik kodları üzerine çalışır.
GENS şubesi alalade Sovyet şifre ve kodlarını, ACOM komünizmi seçmiş
Asyalı ülkelerin şifre ve kodlarını, ALLO ise müttefik ve tarafsız
devletlerin kod ve şifreleri üzerine çözüm çalışmaları yapar. NPRO şubesi
ise işbirliği yapılan istihbarat teşkilatlarının gönderdiği şifre ve
kodların çözümü ile bunlara teknik yardım sağlanması konusunda
çalışmalarda bulunmuştur.
2- R/D ( Research and Development). Bu araştırma bölümü  üç şubeden
oluşturulmuştur. Bunlar REMP ( Kripto alanında çalışır), RADE ( iletişim
ve teknolojisi üzerine çalışmalar yapar), STED ( Şikreler konusunda
araştırma yapar).
3- COMSEC. Bu büro Amerikan şifre sisteminin  güvenliğinden sorumludur.
4- SEC ( Personnel Department). Bu büro ise tüm çalışanların
güvenirliklereni kontrol eder. Teşkilata giren bütün elemanlar öncelikle
yalan makinesinde testten geçirilir. Bu bölüm sadakat kontrolleri de
yapar.
Amerika’da istihbarat konusunda ayrıca Savunma Bakanlığına bağlı bir T-7
adlı bir dairebulunmaktadır. Bu daire muhtemel bir bakteri  ve kimya
savaşı  için araştırmalar yapmaktadır. G2 ye bağlı CİC ( Karşı istihbarat
ürünü) adlı bir karşı casusluk birimi bulunmaktadır.
Amerika’da Merkezi İstihbarat Başkanı (DCI) , dış istihbarat konularında
Başkanın ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin  baş danışmanı konumundadır.
CIA’nın başkanlığını yürüttüğü gibi bu kişi aynı zamanda kendisine bağlı
istihbarat topluluğuna ait sorumlulukların yerine getirilmesinde
hizmetlerine ihtiyaç duyulan diğer bir kısım personelin de amiri
konumundadır.
Amerikan istihbarat yapısında bugün bulunan kuruluşlar şöyledir:
Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Savunma
İstihbarat Teşkilatı, Ulusal Keşif Bürosu, Merkezi Tasarı Bürosu,
Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu, Askeri İstihbarat
Servisleri ( Kara, Deniz , Hava, Deniz Piyade) Federal Soruşturma Bürosu,
Hazine ve Enerji Bakanlıkları İstihbarat Büroları.
Amerikan gizli servislerinin amaçlarının dışında çalıştıkları konusundaki
tartışmalar üzerine CIA’nın faaliyetlerini izlemek üzere Senato tarafından
19 Mayıs 1976 tarihinde ” Senato İstihbarat Yüksek Komitesi ” (SSCİ)
oluşturulmuştur. Senato’nun bu uygulaması Amerikan Parlamentosunun
Temsilciler Meclisi kesiminde de benimsenmiş ve 14 Temmuz 1977 tarihinde
de Meclis İstihbarat Daimi Yüksek Komitesi (HPSCİ) kurulmuştur.
Bu komiteler Amerikan gizli servislerinin skandallara yolaçan yasa dışı
uygulamalarından yüzlercesini ortaya çıkarmışlar ve CIA’nın çalışmaları
üzerindeki en etkili denetim organları haline gelmişlerdir.
 
İTALYAN İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Dünya gizli servislerinin atak yılı İkinci Dünya Savaşı olmuştur. Gizli
servisler uşkularından uyanmış ve hiper aktif hale gelmişlerdir. Bu
gelişmelerden etkilenen İtaylan gizli servisi de küçük ataklara başlar.
Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalyanların ana istihbaratları diplomatık
kanallardır. 30 kişiyi geçmeyen Deniz kuvvetleri ikinci bürosu istihbarata
bakmaktadır. Ama  aralarında casus olmayan 30 kadar personele sahiptirler.
Daha sonra bu büro eleman takviyesiyle genişletilirken  İstanbul, Madrit
ve Şanghay’da öncü bürolar, ardından da Amerika, Portekiz ve diğer
ülkelerde  genişleme büroları oluşturulur.
Bu ikinci şubenin 4 ana birimi vardır.
B: Dinleme ve kripto ile görevli olan birim. Diğer adı karanlık odadır.
D: İstihbarat ile görevli birimdır.
C: Koordinasyon , tahlil ve değerlendirme birimidir.
E: İstihbarata ve casusluğa karşı koymayla görevli birimdir.
1960 da yapılan  bir tahmine göre Berlin’den sonra  en çok casus
barındıran kent Roma olmuştur. Roma da tam 39 gizli servisin faaliyet
 
 
JAPON GİZLİ SERVİSLERİ
1911 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Japon özel polis
servisi TOKKO  ( Tokubetsu Koto Keisatsu) solcu akımlarla mücadele
amacıyla yani iç isitihbarat işi ön planda olmak üzere kurumuştur.
1920’den itibaren Japonlar Amerika’da casusluk yapmak için harekete
geçtiler. Bu casusluk faaliyeti 1935’de  deniz ateşesi Yamaguşi zamanında
son derece etkin bir noktaya ulaşır. Yamaguşi bazı Amerikalıları ajan
olarak kullanmak ister.  William Thompson, John Farnsworth gibi iki
askerle bir sivil ‘e hizmet teklif eder. Ama bunda başarı sağlayamamıştır.
Özel  polis ( TOKKO)  1932’de organize edilir. TOKKO başlıca 4 daireden
oluşur.
1- Aşırı akımları izler
2- Japonya’daki yabancıları takip eder.
3- Japonya’daki Korelileri izler
4- Sansür işlerini  yürütür.
Şanghay, Londra, Berlin’de bürolar açmış olan TOKKO idarecileri iç
istihbarat yanında dış istihbarata da önem vererek Milli Savunma
konularında  sıkı güvenlik tedbirleri almışlardır. Görev ve yetki alanında
dış istihbarat servisi KEMPEİ ( İkinci büro)  ile birlikte çılışmalar
yaparlar. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya’da gizli servisler,
bağımsız daireler olarak çalışan, başlıca 4 oluşumdan ibarettir:
A- Dışişleri Merkezi İstihbarat Bürosu: İstihbarat daha ziyade
diplomatlarca yapılır  ajanlara yazılı  emirleri diplomatlar verir;
yabancı ülkelerdeki bölge ajanlarını dışişleri tayin eder , elçiliklerde
 
MISIR POLİS VE İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Birleşik Arap Cumhuriyetindeki polis servislerini 5’e ayırarak incelemek
mümkündür.:
1- Muhaberat el Asıme adı verilen genel istihbarat servisi .
Bu servis düşman ajanlarını soruşturmak, casusluğa karşı koymak, askeri
tesisleri, özellikle Kahire – Süveyş yolu üzerindeki füze fabrikalarını ve
Garp El Kebir’deki Füze rampalarını korumakla görevlendirilmiştir.
Sabotaj, tedhiş ve tahrip işinde uzman elemanlar ile çalışır.
2- Bu birime bağlı özel gizli polus:
Uluslararası alanda çalışan ajanları  idare eder, dışistihbarat yapar. Bir
Arap imparatorluğu  kurma yolunda gizli çalışmaların yürütücüsü olarak
görevlendirilmiştir.
3- Muhaberat  El Harbiye :
Ordunun kara, hava ve deniz istihbarat servislerinin 1965 yılında
birleşmesinden sonra meydana gelen bir askeri istihbarat servisidir ve
uluslararası alada faaliyet gösterir. Her türlü istihbarat alanında
çalışır.
4- Emniyet Genel Müdürlüğü:
İç istihbarat konuları ve güvenlikle uğraşır.
5- Cumhurbaşkanlığı İstihbarat servisi:
Nasır zamanında oluşturulan bu servis koordinasyon ünitesi gibi zalışır ve
Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamakla görevlidir. Bütün birimlerden
gelen istihbarat bilgilerinin değerlendirildiği yer de yine burasıdır.
 
İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSLERİ
İngiliz gizli servislerinin temeli Kral 8. Henri’nin Adalet BakanıThomas
Cromwell  tarafından 1530 da atılmıştır. Daha sonra gelen Kral 3.
George’un  Başmüşaviri Wıllıma Pıtt oluşturulan servisi yeniden düzenlemiş
ve eksiklerini gidermiştir. Bu krallık geleneğinin devamını Birinci Dünya
Savaşı’na kadar getirirsek, 1914 öncesi İngiliz istihbaratının temelini
oluşturan gizli servisleri şöyle sıralamak mümkündür.
a) Özellikle siyasi  istihbarata önem veren Dışişleri Bakanlığı istihbarat
servisi( Foreign Office İntelligence Service)
b) Askeri istihbarat çalışmalarını yürüten Milli Savunma istihbarat
servisi ( War office  İntelligence Service)
c) Sömürgelerin İngiltere’ye karşı tavırlarını, tasavvur ve gayelerini,
orlardaki  aleyhte  gelişmeleri , milliyetçilik hareketlerini ve
buralardaki karşı sabotaj hareketlerini  organize eden Sömürgeler
Bakanlığı isitihbarat servisi ( Colonial İntelligence Service)
d) Ekonomik , endüstriyel ve ticari  istihbaratı  yürüten, devlet
organizasyonu içindeki olumsuz akımları saptayan da Ticaret Bakanlığı
istihbarat servisidir: ( Board of Trade İntelligence Service).
Bu servise bağlı olarak bir de “Heyecanlı Haberler Bürosu” bulunmaktadır
odönemde. Bu büro 1916 yılında Alman ve İngiliz donanmaları arasında
Sakarejak’da  yapılan savaşı İngilizler kazandığı halde , Amerikalılara
savaşı İngilizlerin kaybettiği , Almanların kazandığı şeklinde
duyurmuştur. Buun üzerine İngiliz hisse senetlerinin değeri borsada müthiş
bir şekilde düşmüştür. İngiliz ajanları bunun üzerine  borsada çok düşük
 
FRANSIZ İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Dünyada etkin bir istihbarat servisi de Fransızlara aittir. Fransızların
istihbarat servisinin kurucusu XII. Louis’in başmüşaviri Kardinal
Rıchelıeu dur. Richelieu’nun attığı temeller XIV. Louis zamanında Kardinal
Mazarın tarafından tamamlanıp geliştirilmiştir. Bunların ardından askeri
casuslukta büyük başarı sağlayan ve Fransız gizli  servisini
sağlamlaştıran kişi Napolyon olmuştur.Ancak bu dönemlerin ardından İkinci
Dünya Savaşına kadar Fransız gizli servisinin çok büyük başarılarının
olduğunu söylemek mümkün değildir. Fransızların istihbarat çalışmalarını
Genelkurmay yürütmektedir. 
377 Okunma 24 Mar 2015

Yorumlar


Sen de Yorumla!